Giáo viên

Cô Hoàng Thị Bích Phượng (Phó Hiệu trưởng)

Cô Vũ Thị Thanh Hiền (Giáo viên)

-Lớp Nhà trẻ

Cô Nguyễn Thị Hoa (Giáo viên)

- Lớp Nhà trẻ

Đặng Thị Lan (Bảo mẫu)

-Lớp Nhà trẻ

Cô Trần Thị Hoa (Giáo viên)

-Lớp Mầm

Cô Lê Thị Hằng (Bảo mẫu)

-Lớp Mầm