CÔ LÀ TẤT CẢ 20/11/2017

2017-12-11 16:41:23

CÔ LÀ TẤT CẢ 20/11/2017

Tiết Mục nhịp điệu " Đi Học" do các bạn lớp lá biểu diễn.

Tiết mục nhịp điệu "Em là bông hồng nhỏ " do các bạn lớp chồi biểu diễn.

Tiết Mục " Ngày đầu tiên đi học " do các bạn lớp nhà trẻ biểu diễn.

Tiết Mục "Chim mẹ chim con" do các bạn lớp mầm biểu diễn.

Tiết Mục "Lời cô" do các bạn lớp chồi biểu diễn.
Tiết Mục "CÔ giáo bản em" do các bạn lớp lá biểu diễn.

Tập thể các bạn lớp nhà trẻ.Tập thể các bạn lớp mầm.

Tập thể các bạn lớp chồi.

Tập thể các bạn lớp lá.